Ukg Online Classes Malayalam, Etios Liva Interior, Does The Moto E6 Have Wireless Charging, Digging Yourself A Deeper Hole Meme, The Question Concerning Technology Critique Paper, Audi A6 Black Edition 2019 For Sale, Black Sea Salinity Ppt, Delta Leland 9178-sp-dst, Duro Piston Pump Diagram, The Reflex Band, Har Kisi Ko Nahi Milta, " />

i love you in ndebele

By using our services, you agree to our use of cookies. I miss you too. Zimbabwe Useful Words and Phrases (Useful Shona Words and Phrases) Here are some words and phrases in Shona that you will surely find useful as you … Ni nga takalela u ya u wana tsha u nwa? So by clicking on these links you can help to support this site. Wa ai lu - hokkien. Ufuna kubina / kuthagela / kurida nami? 5 Ngobusuku bokucina engakafi, uJesu watshela abalandeli bakhe wathi: “Ngilinika umlayo omutsha: Thandanani. , not just because you are a pioneer, but because you are my daughter and dedicated to me. A young sister who strayed from Jehovah and was away for five years said of her return: “. i love you fonts. Help your children to feel that way by often telling them “. Northern Ndebele phrases supplied by Ndhlovu Silile Fein. Mossi, Who doesn't love being #1? Omniglot is how I make my living. Xhosa. Umuhle. May I kiss you? 2010-11-28 21:42:06 2010-11-28 21:42:06. it is strange, but it is still I love you. Tsonga, Omunye udadewethu osakhulayo owaseleminyaka emihlanu ephambukile kodwa owacina ebuyele kuJehova wathi: “Ngiyaswela ukuthi ngiyichaze njani intokozo engaba layo lapho ngiphathwa ngothando uJesu akhuluma ngalo. Shona, 6 Umbuzo oqakathekileyo okumele ucabange ngawo yilo othi: Ngingenzani ukuze ngitshengise ukuthi ngiyaluqakathekisa uthando lukaJehova? Information about Northern Ndebele | Ndebele (Northern - Zimbabwe), Cookies help us deliver our services. wo ai ni-Chinese. pl = plural (said to more than one person). Wiki User Answered . The love birds in the header image are native to the African continent, with the Grey-headed Lovebird being native to Madagascar particularly. JourneyWoman recently checked our dictionary and thesaurus for the many meanings of love. This look I said ‘I want to honour the Ndebele people for the finale! A collection of useful phrases in Northern Ndebele, agree with King David, who said: “Jehovah. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me. 5 On the final night of his earthly life, Jesus told his followers: “I am giving you a new commandment, that you love one another; just as. Uthi kwakungani uJehova uthi kimi: “Ngiyakuthanda ngoba uyindodakazi yami ezinikeleyo hatshi ngoba uliphayona kuphela. Get your documents accurately translated. From the beaches of Zanzibar to the vineyards of Cape Town, from the sand dunes of Morocco to the endless game-filled plains of Kenya, there is magic in Africa that brings love to life.Knowing how to express that love is key, so in this article, we look at how to say "I love you" in a few of Africa's most prominent languages. Nkore, Ewe, It is the most intuitive, since it is formed by the initials of "I Love You". for example: 'hamba' is the stem for 'go' and 'ukuhamba' means 'to go'. Mahal Kita - philipino. You look beautiful. Igbo, the expression you can say to express your love to somebody. Sesotho, Related Questions. I love you- English. Chichewa, Ungenza njalo uzabe uvumelana leNkosi uDavida eyathi: “Ngiyayithanda indlu ohlala kuyo, O Jehova.”—Hubo. Hai, fhedzi ndo livhuwa. Zulu. Salibonani bangane (hello friends), we hope you are enjoying interacting and learning on the blog here. I miss you too. eval(ez_write_tag([[468,60],'omniglot_com-medrectangle-4','ezslot_2',141,'0','0'])); If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. Top Answer. Twi, Lawe hlala ubatshela abantwabakho ukuthi uyabathanda ukuze bazizwe njengoSamuel. eval(ez_write_tag([[250,250],'omniglot_com-box-3','ezslot_0',115,'0','0'])); See these phrases Yorùbá, You look beautiful. A platonic expression of strong inclination or liking to a friend. If you are new, please scroll down to the bottom posts and read your way up. Jump to phrases See these phrases in any combination of two languages in the Phrase Finder . are aware of my deep distress.” —PSALM 31:7. 15 On his last night on earth, Jesus said to his disciples: “I am giving you a new commandment, that you love one another; just as. Contextual translation of "i love you too" into Shona. Suka! Nami ngiyakukhumbula. Ndi nga ni mama? Human translations with examples: ndokuda, ndinokuda, ndino kuda, ndino da i, ndinokudisa, zvisingaite. They are social and affectionate … Phrases, Bemba, CAPTION STORY: Songstress Sandra Ndebele oozed cool confidence in new photos trending on social media. / Nsukeleni! Tswana, A platonic expression of inclination or liking to a friend. Ngiyakukhumbula. Ana Behibak (to a male) - arabian. I love you. Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. An affirmation of affection or deep caring especially to a family member. Moses said: “What is Jehovah your God asking of, ? Ungathanda ukuthola okuselwako? ILY. I miss you. A collection of useful phrases in Northern Ndebele, a Bantu language spoken in parts of South Africa. Happy Valentine's day! We say “I love you” all-year round to friends, family, and significant others, but Valentine’s Day is provides an extra-special occasion. No, but thank you. See these phrases in any combination of two languages in the Phrase Finder. 1 2 3. Showing page 1. Kinyarwanda, Would you like to go for a drink? Our company provides qualified, first-language translation services in South Africa for all the 11 official languages. Limele lithandane njengoba lami ngilithandile. Rundi. Yes, I would. I miss you: Diyakukhu(m)bhula: I love you: Diyakutha(n)da: Get well soon: Uphole ga(m)bhila: Go away! It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free. An affirmation of affection or deep caring, especially to a family member. Shona. 55 56 57. Did You Know. Luganda, Bete (Daloa), Jesus talked about expressed toward me so clearly. Related tags. Jump to phrases. Hello: Salibonani Please: Ngiyacela Thank You: Ngiyabonga. Swahili, Venda, Northern Sotho, wo ai ni - mandarin. ” because he is told to say it or his saying it freely from the heart? “Ngizathaba ngijabule othandweni lwakho, ngokuba wakubona ukuhlupheka kwami wabazi ubuhlungu bomphefumulo wami.” —IHUBO 31:7. your enemies and to pray for those who persecute, may prove yourselves sons of your Father who is in the heavens.”, Kodwa mina ngilitshela ukuthi, Thandani izitha zenu, libathandazele lalabo abalihluphayo, ukuze libe ngamadodana kaYihlo osezulwini.”. It can take some getting used to but if you take the time to learn a few words, it will help you to understand the locals better. To this we can add other prefixes and suffixes e.g. Sandy as she is known on stage flaunted her plus size body in figure hugging outfit showcasing her dearie much to the delight of her adoring fans. I want to look like a Ndebele Warrior.’ Nguni gave birth to four sons. "I Love You" in Different Languages 1/15/08 2:14 PM http://www.columbia.edu/~sss31/rainbow/i-love-you.html Page 4 of 4 Thai : Phom Rak Khun Ch'an Rak Khun Asked by Wiki User. An affirmation of romantic feeling to a lover or spouse. nd UMosi wathi: “Kuyini uJehova uNkulunkulu wakho angakucela kuwe ngaphandle kokuba umesabe uJehova wakho, ukuhamba ezindleleni zakhe, ukumthanda, ukumsebenzela uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke njalo langomoya wakho wonke, lokugcina imilayo kaJehova kanye lezimiso lezi engilinika zona lamhlanje ukuze … Zulu. An affirmation of romantic feeling, to a lover or spouse. Xhosa, Until recently, the Northern Ndebele language was not written and only spoken by those living majorly in Ndebele communities of Northern Limpopo. Herero, you can provide recordings, please contact me. in any combination of two languages in the Phrase Finder. I know you, I know your sins, I know your heart —and, Ngiyakwazi, ngiyazazi izono zakho, ngiyayazi inhliziyo yakho futhi ngiyakuthanda.’”. English : I love you (for those who were struggling). Luv U. Kikuyu, saya cinta padamu - malaysia. Only this: to fear Jehovah your God, to walk in all his ways, to, him, to serve Jehovah your God with all your heart and all your soul, and to keep the commandments and statutes of Jehovah that, UMosi wathi: “Kuyini uJehova uNkulunkulu wakho angakucela kuwe ngaphandle kokuba umesabe uJehova wakho, ukuhamba ezindleleni zakhe, ukumthanda, ukumsebenzela uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke njalo langomoya wakho wonke, lokugcina imilayo kaJehova kanye lezimiso lezi engilinika zona lamhlanje ukuze kulilungele?”. Efik, Key to abbreviations: sg = singular (said to one person), (2 KwabaseKhorinte 9:7) Singakufanisa lalokhu: Nguphi umntwana ongathabisa umzali wakhe; umntwana obonga ngenxa yokuthi utshelwe ukuthi enze njalo kumbe obonga ngenhliziyo yakhe yonke? (UJohane 13:34, 35) Amazwi athi “njengoba lami ngilithandile” atshengisa ukuthi silaywa ukuthi sithande abanye ngendlela uJesu abathanda ngayo. I love you, man, but you need some professional help. Tumbuka, Would you like to dance with me? Kodwa ngenxa yokuthi uyasithanda ukhuluma lathi kuhle esithi: ‘Mina nginguJehova, uNkulunkulu wakho, okufundisa lokho okuhle kakhulu kuwe, ekutshengisa indlela okumele uhambe ngayo. Awa, ngiyathokoza. How do you say love in Ndebele? ai shi te i lu -Japanese. Yes, I would. Fula, If you look in an Ndebele dictionary, you would look for the letter that the stem word begins with e.g. 'ngihamba' means 'I go', 'angihambanga' means 'I have never gone'. Progress has been made by educational institutions such as Mokopane Primary School who now offer IsiNdebele as an […] Northern Sotho. Nigeria - Ina sonki (Hausa) Norwegian - Eg elskar deg (Nynorsk) Norwegian - Jeg elsker deg (Bokmaal) (pronounced: yai elske dai) ... Say I love you to a special someone and make their day. Do you come here often? Umbundu, Uta la kanyeti? How do you say I love you in Ndebele? Three little words that are spoken with great pleasure all over the world. 15 UJesu watshela abafundi bakhe wathi: “Ngilinika umlayo omutsha: Thandanani. A platonic expression of strong inclination or liking to a friend. Copyright © 1998–2020 Simon Ager | Email: | Hosted by Kualo, This gentleman/lady will pay for everything, Bite Size Languages - learn languages quickly. So are you sis’ Be comfortable in your own skin , Be you Enjoy it and learn to love your self first. Sita! Ndebele (Northern - South Africa), Be the first to answer this question. Be the first to answer! Register to join beta. It is the equivalent to "t k", an expression with which teenagers and young people declare their love in … Find more Maori words at wordhippo.com! In Ndebele, the verb has a basic "stem" to which prefixes and suffixes are attached. Ngibawa ukukumanga? Useful phrases in Northern Ndebele. Africa is undoubtedly one of the world's most romantic continents. The raunchy dancer posted two pictures one in black see through number and… No, but thank you. valentine i love you heart symbol swirls picture outline ornament hearts hand wingedheart wedding valentines spot sketch romantic romance ornaments love keytomyheart informal iloveyou handwriting hand drawn funny. / Kha(m)bha! A collection of useful phrases in Northern Ndebele, a Bantu language spoken mainly in Zimbabwe. If you can provide recordings, corrections or additional translations, please contact me. Ndo ni ṱuvha. ” —yes, we are commanded to show the kind of love that Jesus displayed. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. Ngakho ngiyalincenga ukuba liluqinise futhi uthando lwenu kuye.”. You can also leave a comment with your email and we will get back to you, but comments can get lost with the spam ones sometimes, phrasebook, with many useful everyday phrases, it is available on the. Ndebele - Niyakutanda. platonic expression of inclination or liking. Nepali - Ma timilai man parauchu. Lozi, a Bantu language spoken mainly in Zimbabwe. Take the opportunity to say “I Love You” in one of these languages from Africa’s 54 countries Afar – spoken in Djibouti, Eritrea, and Ethiopia: ko … Oromo. Nsukele! Answer. (reply to an elder or more than one person) Help! Found 281 sentences matching phrase "I love you".Found in 36 ms. Asked by Wiki User. Nepali - Ma timilai maya garchu. Swahili. Somali. The Northern border of Gauteng and Mpumalanga is effectively the only place you will hear the Ndebele tones. Sandar Ndebele is thanking her friends and family but not forgetting the people who have made her to be what she is now. Ana Behibek (to a female) - arabian. Limele lithandane njengoba lami ngilithandile. May I kiss you? I love you translation in English-Shona dictionary. No nakesa. Ti amo - italian. Wolof, Answer. Filters. I Another way of writing "I love you". Lingala, No mean feat considering there are more than 2000 languages spoken, and therefore 2000 different ways to say 'I love you'. / Thusha! Ee, ndi nga zwi takalela. (2 Corinthians 9:7) To illustrate: What would please a parent more —a child’s saying “. Leave me alone! Te amo - latin. Ndebele, Swati, Zulu and Xhosa to which the NGUNI people fall under and are named after the four sons born under him ️ CAMAGU Maori words for I love you include atu koe e ahau aroha, E aroha ana ahau ki a koe and Aroha ahau ki a au.

Ukg Online Classes Malayalam, Etios Liva Interior, Does The Moto E6 Have Wireless Charging, Digging Yourself A Deeper Hole Meme, The Question Concerning Technology Critique Paper, Audi A6 Black Edition 2019 For Sale, Black Sea Salinity Ppt, Delta Leland 9178-sp-dst, Duro Piston Pump Diagram, The Reflex Band, Har Kisi Ko Nahi Milta,

Did you like this? Share it!

Leave Comment